Одрживи развој у Републици Србији

Стратегија одрживог развоја Србије заснива се на глобално прихваћеним принципима који су дефинисани у Декларацији одрживог развоја из Јоханесбурга, миленијумским циљевима развоја УН и Стратегији одрживог развоја ЕУ.

Визија Србије дефинисана у Националној стратегији одрживог развоја:
Србија је 2017. године институционално, економски и инфраструктурно развијена држава, компатибилна са стандардима ЕУ, са привредом заснованом на знању, ефикасно коришћеним природним и створеним ресурсима, већом ефикасношћу и продуктивношћу, богата људским ресурсима, са очуваном животном средином, историјским и културним наслеђем, у којој постоји партнерство јавног, приватног и цивилног сектора, као и једнаке могућности за све грађане.

Национални приоритети Србије, као и стратешки и секторски циљеви одрживог развоја су:

• Чланство у ЕУ

• Развој конкурентне тржишне привреде и уравнотежен економски раст

• Развој људских ресурса и повећање запошљавања

• Развој инфраструктуре и равномеран регионални развој

• Заштита и унапређење животне средине и рационално коришћење природних ресурса

Проблеми
Прогрес
Едукација
Међународна сарадња

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe