У Републици Србији

Интензивнији развој хемијске идустрије Србије одвијао се шездесетих година 20. века, када је пуштена у рад већина постојећих капацитета за производњу базних неорганских хемикалија и осамдесетих година када је развијена базна петрохемијска индустрија. Крајем осамдесетих година производни програм хемијске индустрије Србије обухватао је 7-8 хиљада разноврсних хемијских производа, на нивоу укупног годишњег обима производње од 8-10 милиона тона. Након овог периода дошло је до великог пада, тако да је 1998. године обим производње био на нивоу од 35% обима производње оствареног 1989. године.

Хемијска индустрија данас подмирује потребе земље за широким спектром производа почев од основних базних хемикалија као што су производи од нафте и гаса, индустријских хемикалија, преко интермедијарних производа и финалних хемијских производа чији се број стално повећава (ђубрива, пестициди, лекови, синтетичка влакна, детерџенти, козметика, боје, итд.).

Хемијска индустрија има значајну улогу у укупној индустријској производњи Србије (производња пластичних и гумарских производа и нафтних деривата учествује са 17,5% у бруто домаћем производу) и спољнотрговинској размени земље (18% од укупне вредности спољнотрговинске размене остварене 2006. године).

Управљање хемикалијама
Национални програми и стратегије
Законодавни оквир

За више информација:

• Министарство животне средине и просторног планирања, http://www.ekoplan.gov.rs

• Агенција за заштиту животне средине, http://www.sep.gov.rs

• Савез хемичара и технолога Србије, http://www.shts.org.rs

• Индустрија Србије, http://www.serbianindustry.com

• Стратегија одрживог развоја, http://www.odrzivi-razvoj.gov.rs

• ЕкоФорум, http://www.ekoforum.org

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe