У Републици Србији

Деценијама уназад решавање проблема управљања отпадом представља значајан изазов у Републици Србији. Очекује се да ће стање кренути на боље након доношења закона у области управљања отпадом у 2009. години (Закон о управљању отпадом и Закон о амбалажи и амбалажном отпаду) који ће бити основе успостављања интегралног система управљања отпадом усклађеног са међународним стандардима.
Тренутно још увек отпад претежно завршава на неуређеним одлагалиштима и штетно утиче на здравље људи, простор и животну средину. Не постоји адекватна инфраструктура за управљање комуналним и опасним отпадом, због чега долази до загађења земљишта, површинских и подземних вода, не постоје подаци о саставу и токовима отпада, не постоји систем дозвола за управљање отпадом, не постоје постројења за складиштење, третман и одлагање опасног отпада, неадекватно се поступа са медицинским отпадом, отпадом који садржи РСВ и отпадом из кланичне индустрије.

Комунални отпад
Рециклажа
Индустријски отпад
Националне стратегије и програми
Законодавни оквир

За више информација:

• Министарство животне средине и просторног планирања, http://www.ekoplan.gov.rs

• Агенција за заштиту животне средине, http://www.sepa.gov.rs

• Стратегија одрживог развоја, http://www.odrzivi-razvoj.gov.rs

• Међународна асоцијација за управљање отпадом, http://www.iswa.org

• Рециклажа, http://www.reciklaza.in.rs

• Портал рециклаже, http://www.reciklaza.org.rs

• Рециклажа амбалажног отпада, http://www.tub.org.rs

• Рециклажа истрошених батерија и акумулатора, http://www.galenit.org.rs

• Rесусling Guidе, http://www.recycling-guide.org.uk

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe