У Републици Србији

Основне изворе буке у Србији представљају сви видови саобраћаја, као и разна индустријска и енергетска постројења. Посебан проблем представља бука која потиче из локалних извора (угоститељских и занатских радњи). Прекорачење дозвољеног нивоа буке због интензивног саобраћаја уобичајно је у свим већим градовима Србије.

Подаци о нивоу буке у Србији су ограничени, јер се мониторинг буке спроводи само у неколико већих градова (Београд, Нови Сад, Ниш и Суботица). Велики проблем представља и тумачење резултата, јер методологија мониторинга није на свим мерним местима у складу са законском регулативом. Поуздани подаци о нивоу буке у областима где су лоцирана индустријска постројења, аеродроми и главне саобраћајнице углавном нису доступни.

Главни узроци проблема у области буке у животној средини су неусклађеност постојеће регулативе са регулативом ЕУ, непостојање савремених прописа за мерење буке, непостојање редовног праћења стања буке, осим у неким већим градовима, непостојање планова за решавање питања буке ни на једном нивоу власти и непоштовање прописа о звучној изолацији у грађевинарству.

Мониторинг буке
Локални извори буке
Институционални и законодавни оквир
Стратешки циљеви
Студија случаја

За више информација:

• Министарство животне средине и просторног планирања, http://www.ekoplan.gov.rs

• Агенција за заштиту животне средине, http://www.sepa.gov.rs

• Еколошки атлас Београда, http://www.zdravlje.org.rs/ekoatlas/11a.htm

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe