Поглед на град

Градови се могу класификовати према свом географском положају, клими и форми, али и према броју становника, социјалној структури и економским активностима. Сви ови фактори утичу на животну средину у градовима.

Структура града и начини коришћења земљишта такође представљају важне променљиве које делују на квалитет животне средине у градовима и утичу на урбана насеља. Интеракције између урбаних система и животне средине је тешко описати због комплексних односа који постоје између њихових физичких, социјалних и економских компоненти.

Градови као екосистеми
Европски градови
Индикатори квалитета урбане средине
Како друштва могу да помогну?

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe