Одрживи туризам

Савремена концепција развоја одрживог туризма подразумева одржавање равнотеже пет основних елемената тако да ниједан не буде доминантан: економије, задовољних туриста, друштва, културе и животне средине.

Потреба за развојем одрживог туризма препозната је на међународном плану. Иако је тешко прецизно дефинисати појам одрживог туризма, могуће је набројати неке његове кључне елементе, као што су:

• вођење рачуна о границама биолошких система, јер људске активности морају да остану у оквиру ових граница да не би дошло до уништавања екосистема;

• препознавање међузависности која постоји између економских делатности и животне средине; и

• ослањање на процес дугорочног планирања и доношења одлука, јер је одрживи туризам циљ који се не може одмах постићи.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe