Утицаји туризма и рекреације на животну средину

Нежељени утицаји туризма и рекреације на животну средину зависе од специфичних карактеристика туристичких области. Они се мењају у зависности од типа туристичке делатности, величине области, броја гостију, сезонске концентрације туриста, врсте транспорта, утицаја на локалну економију, коришћења ресурса, уклањања отпада и од тога колико добро се управља облашћу.

Специфични негативни утицаји

Утицаји на животну средину се јављају на неколико нивоа.

На локалном нивоу, локалне заједнице трпе штету од конкуренције за ограничене ресурсе (вода за пиће и земљиште), од загађења ваздуха и воде, буке и инцидената у животној околини (нпр. лавине).

На регионалном нивоу, утицаји могу да укључују загађење ваздуха и воде, губитак станишта и смањивање биодиверзитета.

На глобалном нивоу, емисије од друмског саобраћаја и огољавање шума на великим површинама могу да допринесу климатским променама.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe