Одрживо управљање шумама

Иако је газдовање шумама у Европи усмерено првенствено на производњу дрвне грађе, све више расте свест да шуме осим ове имају и многе друге важне улоге, укључујући и очување биодиверзитета.

Циљеви газдовања шумама се мењају од традиционалног циља одрживе добити ка одрживом управљању као главном циљу.

Све више пажње се поклања другим еколошким и социјалним функцијама шума, као што су, на пример, очување биолошке разноврсности и водних ресурса, апсорпција атмосферског СО2 и обезбеђивање места за одмор и рекреацију.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe