У Републици Србији

Шуме и шумско земљиште у Републици Србији простиру се на око 2,5 милиона хектара, што чини око трећину територије Републике. Специфичан географски положај и разноликост климатских, едафских и станишних услова у Србији, условљава присуство великог броја различитих шумских заједница. Листопадне шуме чине 90,7% (најзаступљеније су букове шуме са 27,6%, храстове шуме са 24,6% и мешовите листопадне шуме са 30%), четинарске шуме чине 6%, а мешовите шуме лишћара и четинара чине 3,3% шумских заједница.

Шуме представљају значајан еколошки, привредни и социјални потенцијал Србије. Законом је дефинисано да су шуме добро од општег интереса које се мора користити на одржив начин тако да се очува и повећа његова вредност и корисност, обезбеди трајност и заштита и врши стално повећавање прираста и приноса.

Шумовитост Србије
Шумске заједнице
Власништво над шумама
Шуме и човеков утицај
Биодиверзитет шума
Институционални и законодавни оквир
Програмске активности

За више информација:

• Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, http://www.minpolj.gov.rs

• ЈП Србијашуме, http://www.srbijasume.co.yu

• ЈП Војводинашуме http://www.vojvodinasume.rs

• Завод за заштиту природе Србије http://www.natureprotection.org.rs

• Портал за заштиту шума, http://www.forests.org

• Европски институт за шумарство, http://www.efi.int/portal

• Шумарски факултет у Београду, http://www.sfb.rs

• Институт за шумарство, http://www.izas.org.rs

• Међународна комисија за шуме и одрживи развој, http://www.iisd.org/wcfsdd

• ЕUFОRGЕN, http://www.bioversityinternational.org/networks/euforgen

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe