У Републици Србији

Захваљујући рељефу и климатским условима, Србија има погодне природне услове за развој разноврсне пољопривредне производње. Према подацима из 2005. године, пољопривредно земљиште у Србији (без Косово и Метохија) заузима 61% од укупне територије. У Централној Србији пољопривредно земљиште чини 54,7% територије, а у Војводини 76,5%.

Србија располаже са 5,1 милиона хектара пољопривредне површине (0,6 хектара по становнику), од чега 4,2 милиона хектара чине обрадиве повришне (0,5 хектара по становнику).

До почетка осамдесетих година 20. века, Србија је имала значајну стопу раста пољопривредне производње, након чега је следила стагнација током осамдесетих, док је у деведесетим укупна пољопривредна производња значајно опала.

Руралне области
Структура пољопривредних поседа
Производна структура пољопривреде
Агротехничке мере
Пољопривреда и животна средина
Институционални и законодавни оквир
Пројекти

За више информација:

• Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, http://www.minpolj.gov.rs

• Пољопривредни факултет у Београду, http://www.agrifaculty.bg.ac.yu

• Пољопривредни портал, http://www.poljoprivreda.info

• Систем тржишних информација пољопривреде, http://www.stips.minpolj.gov.rs

• Задружни савез Србије, http://www.zssrbije.org

• Интернет база података о сточарству, http://www.stocarstvo.com

• Инфраструктура за биљне генетичке ресурсе Европе, http://www.ecpgr.cgiar.org/epgris

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe