Утицаји на животну средину

Претварање природних екосистема у пољопривредне површине довело је до губитка карактеристичних станишта, смањења укупне биолошке разноврсности и повећања ерозије земљишта. Земљиште на пољопривредним површинама је подложно ерозији, слегању и смањивању плодности, које у извесном степену изазва претерана употреба пољопривреде механизације.

Прекомерна употреба ђубрива негативно делује на подземне воде и подстиче еутрофикација површинских вода, што често доводи до штетног цветање алги.

Као резултат интензивног сточарства настају метан и амонијак, који загађују атмосферу. Пољопривредна газдинства производе и огромну количину течних органских отпадака, а њихово уклањање представља веома озбиљан проблем.

Интензивна примена наводњавања и исушивања земљишта такође доприносе настајању значајних проблема у животној средини, као што су несташица воде и губитак мочварних и влажних станишта која имају важну улогу у регулацији хидролошких система.

Утицаји пољопривредних пракси на животну средину
Генетски модификовани организми

Пољопривреда не само да утиче на животну средину и доводи до њене деградације, већ је и она сама под утицајем деградиране средине. Негативни утицај на раст биљака имају киселе кише које настају при повећању концентрација ЅО2 и х у атмосфери, повећано соларно ултраљубичасто зрачење, загађење ваздуха и климатске промене.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe