У Републици Србији

Индустрија у Републици Србији обухвата три сектора:

• Прерађивачку индустрију

• Производњу и снабдевање електричном енергијом, гасом и водом

• Вађење руде и камена.

У структури индустријске производње прерађивачка индустрија учествује са око 76%, производња и снабдевање електричном енергијом, гасом и водом са око18% и вађење руде и камена са око 6%.

У задњој деценији 20. века дошло је до наглог пада индустријске производње за око 60%. Упркос бројним мерама које су у међувремену предузете, укупна индустријска производња 2008. године још увек је далеко испод производње остварене 1990. године.

Прерађивачка индустрија
Загађење животне средине
Центар за чистију производњу
Бор – црна тачка Србије
Загађење у Панчеву
Националне стратегије и програми
Законодавни оквир

За више информација:

• Министарство економије и регионалног развоја, http://www.merr.gov.rs

• Министарство животне средине и просторног планирања, http://www.ekoplan.gov.rs

• Агенција за развој малих и средњих предузећа, http://www.sme.gov.rs

• Агенција за заштиту животне средине, http://www.sepa.gov.rs

• Стратегија одрживог развоја, http://www.odrzivi-razvoj.gov.rs

• Привредна комора Србије, http://www.pks.rs

• Индустрија Србије http://www.serbianindustry.com

• ЕкоФорум http://www.ekoforum.org

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe