Саобраћај у Републици Србији

Због свог географског положаја на Балкану, Србија је традиционална транзитна земља за саобраћај од Централне Европе, преко Југоисточне Европе до Турске и до средњоисточних области.

У Србији су заступљени сви основни видови саобраћаја. Постојећи саобраћајни систем карактерише непотпуна мрежа, технолошки застарео железнички и речни саобраћај, неодговарајући друмски, градски и приградски саобраћај, неразвијен интермодални транспорт и други подсистеми.

Укупна дужина путева је око 38.000 km, укупна дужина железничких пруга је 3.809 km, а укупна дужина пловних речних токова је 960 km. У Србији постоје два аеродрома са редовним саобраћајем, у Београду и Нишу.

Основни типови саобраћаја
Утицај на животну средину
Националне стратегије и програми
Дан без аутомобила
Законодавни оквир

За више информација:

• Министарство за инфраструктуру, http://www.mi.gov.rs

• Министарство животне средине и просторног планирања, http://www.ekoplan.gov.rs

• Јавно предузеће Путеви Србије, http://www.putevi-srbije.rs

• Железнице Србије, http://www.zeleznicesrbije.com

• Стратегија одрживог развоја, http://www.odrzivi-razvoj.gov.rs

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe