Који тип туризма има највећи утицај на животну средину?
а. Сеоски туризам
б. Приморски туризам
в. Културни туризам
г. Планински туризам
       
Која је очекивана годишња стопа раста европске туристичке индустрије?
а. 1 проценат
б. 3 процента
в. 6 процената
г. 10 процената
       
Које подручје Европе трпи највише последица од прекомерног развоја масовног туризма?
а. Северно море
б. Средоземно море
в. Балтичко море
г. Црно море
       
Туризам у руралним подручјима критикован је због промена које доноси традиционалном начину живота и култури. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Које утицаје на животну средину производи скијашки туризам и развој инфраструктуре за скијање?
а. Крчење шума и повећан ризик од снежних лавина
б. Визуелна деградација предела
в. Ерозија и уништавање вегетације
г. Сви наведени утицаји
       
Туризам у приморским подручјима:
а. Регулише саобраћај много ефикасније него у другим подручјима
б. Производи чврст и течан отпад
в. Смањује притисак на локалне ресурсе
г. Ништа од наведеног
       
Који од наведених утицаја представља утицај туризма на локалну животну средину?
а. Надметање за оскудне ресурсе, као што су пијаћа вода и земљиште
б. Загађење ваздуха и воде
в. Губитак станишта и смањивање биодиверзитета
г. Сви наведени утицаји
       
Планине су последња преостала подручја Централне и Источне Европе која су релативно нетакнута људским активностима. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Многе земље Централне и Источне Европе трпе последице од:
а. Појачаног ловног туризма
б. Илегалног извоза ретких врста
в. Слабог спровођења закона који регулишу лов
г. Свега наведеног
       
Туризам може ојачати локалне привреде кроз:
а. Развијање широког спектра локалних привредних активности, без узимања у обзир настале штете у животној средини
б. Охрабривањем супротстављених развојних интереса
в. Укључивањем локалних заједница, не само због користи за локално становништво и животну средину, већ и због побољшања туристичке понуде
г. Ничим од предложеног
       
Појам одрживи туризам означава:
а. Бригу за биолошка ограничења, које људске активности не треба да прекорачују
б. Уважавање међузависности привредних активности и заштите животне средине
в. Дугорочне перспективе у планирању практичних политика
г. Све наведено
       
Одрживи туризам може се подржати:
а. Очувањем и промовисањем природног, друштвеног и културног диверзитета
б. Давањем приоритета туризму у односу на друге привредне секторе
в. Стављањем на прво место потреба клијената и његовог задовољства
г. Ничим од наведеног
       
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe