Који од наведених европских региона користи највише пестицида и ђубрива у пољопривредној производњи?
а. Земље Европске Уније
б. Земље Средње Европе
в. Балтичке земље
г. Земље Југоисточне Европе
       
Прекомерна употреба ђубрива може изазвати еутрофикацију површинских вода. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Шта значи скраћеница “ГМО”?
а. Група мистичних офтамолога
б. Генетски модификовани организам
в. Генетски миомирисни организам
г. Градски маштовити опортуниста
       
Органска пољопривреда предлаже се као решење за многе еколошке проблеме настале услед интензивне пољопривредне производње. Која је њена главна економска мана?
а. Храна није тако укусна као у случају производа добијених применом интензивне пољопривреде.
б. Приноси су много нижи.
в. Органска храна је скупља.
г. Веома је тешко наћи радње које ове производе продају.
       
После Другог светског рата скоро све европске земље субвенционисале су своје пољопривреде, што је произвело велика оптерећења животне средине, као нпр. загађење подземних вода и нестанак биљних и животињских станишта. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Уклањање вегетацијског покривача:
а. Умањује површинско отицање воде
б. Сузбија еутрофикацију
в. Доводи до ерозије земљишта
г. Све наведено
       
Претварање земљишта у пољопривредно земљиште:
а. Може довести до деградације, уколико активност не одговара карактеристикама земљишта
б. Мења изглед предела
в. Оштећује биљна и животињска станишта
г. Све наведено
       
Интензивно ратарство:
а. Повећава концентрације органских материја у земљишту
б. Изазива ерозију земљишта
в. Смањује површинско отицање воде
г. Све наведено
       
Пестициди:
а. Уништавају станишта
б. Штите изворе хране нециљаних врста
в. Штите остале нециљане организме од истребљења
г. Све наведено
       
Дренажа:
а. Изазива хемијске промене у земљишту
б. Угрожава влажна и мочварна земљишта и састав травнатих заједница
в. Изазива оксидацију у земљишту која умањује његов органски садржај, придоноси закисељавању и променама у структури земљишта
г. Све наведено
       
Одржива пољопривреда је:
а. Употреба интензивнијих метода обраде земље
б. Повећана употреба пестицида и ђубрива
в. Смањивање броја сточних грла по хектару
г. Ниједно од наведеног
       
Потрошачи могу да подстакну развој пољопривреде која је у складу са животном средином:
а. Куповином пилића товљених на фармама пилића
б. Куповином нетретираног воћа и поврћа
в. Куповином воћа и поврћа савршеног изгледа
г. Избегавањем куповине органских производа
       
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe