У већини европских земаља, индустрија обезбеђује скоро половину националног дохотка. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Који проценат од укупних емисија супстанци које оштећују озонски омотач потиче од индустрије у Европи?
а. 50
б. 65
в. 80
г. 95
       
Највећи потрошач воде на континенту је:
а. Индустрија
б. Производња енергије
в. Пољопривреда
г. Јавни сектор
       
Најважнији утицаји на животну средину су:
а. Емисије у ваздух и воду
б. Производња и одлагање отпада
в. Заузимање великих површина земљишта и потрошња великих количина воде
г. Сви наведени утицаји
       
Од укупних емисија угљен диоксида у Европи, индустријске активности производе:
а. 20 процената
б. 30 процената
в. 40 процената
г. 50 процената
       
Од укупних количина отпада у Европи, индустрија производи:
а. 19 процената
б. 24 процента
в. 29 процената
г. 34 процента
       
При производњи папира ослобађају се:
а. Сумпор диоксид, азотни оксиди, меркаптани, једињења хлора и диоксини
б. Прашина, хром и олово
в. Суспендоване материје, феноли и тешки метали
г. Све наведено
       
Опасност од експлозија и пожара постоји код:
а. Производње хемикалија
б. Рада рафинерија
в. Производње железа и челика
г. У свим наведеним случајевима
       
При процесима прераде и штављења коже производе се емисије:
а. Суспендованих материја, сумпор диоксида, азотних оксида и олова
б. Прашине, угљен диоксида и једињења хрома
в. Угљоводоника, бензена, угљен моноксида и угљен диоксида
г. Суспендованих чврстих материја, органских супстанци и диоксина
       
Који од наведених производа се могу означити као еколошки чисти?
а. Средства за чишћење без фосфата
б. Рециклирани папир
в. Дуготрајни производи
г. Сви наведени производи
       
Грађани могу подстакнути компаније да користе чистије технологије производње:
а. Пружањем подршке демонстрацијама и штрајковима радника
б. Саботажом механизације, чиме се успоравају грађевински радови на новим објектима
в. Учествовањем у изради процене утицаја на животну средину за нове индустријске пројекте
г. Свим наведеним активностима
       
Интересовање банака и осигуравајућих компанија за чистију индустријску производњу је у сталном порасту. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe