У Републици Србији

Република Србија је ратификовала Бечку конвенцију о заштити озонског омотача (“Сл. лист СРЈ” – Међународни уговори, бр. 1/90) и Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач (“Сл. лист СРЈ” – Међународни уговори, бр. 16/90 и “Сл. лист СЦГ” – Међународни уговори, бр. 24/2004), као и сва четири амандмана на Монтреалски протокол: Лондонски из 1990. године, Копенхагенски из 1992. године, Монтреалски из 1997. године и Пекиншки из 1999. године.

Национални план за искључивање из употребе супстанци које оштећују озонски омотач одобрен је 2004 године.

Дебљина озонског омотача изнад Србије
Супстанце које оштећују озонски омотач

За више информација:

• Министарство животне средине и просторног планирања, http://www.ekoplan.gov.rs/ѕrl/Оzоn-47-р1-liѕt.htm

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe