Супстанце које оштећују озонски омотач

Смањење озонски омотач изазивају суптанце које оштећују озонски слој (ОDЅ - Оzоnе dерlеting ѕubѕtаnсеѕ), а које су ослобођене у атмосферу као резултат људских активности.

Најзначајније међу њима су:

• фреон – користи се у расхладним технологијама и фрижидерима;

• халони – користе се у препаратима за гашење пожара;

• метил-бромид – користи се у пољопривреди; и

• различити растварачи и пестициди.

Више о сусптанцама које оштећују озонски омотач
Дезинтеграција озонског омотача

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe