Који сектор највише доприноси емисији сумпора?
а. Енергетика
б. Саобраћај
в. Пољопривреда
г. Шумарство
       
Таложење азота је више локализовано од таложења сумпора. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Шведска је претрпела велике штете од киселих киша. У колико језера у овој земљи је повећана киселост?
а. 140
б. 1.400
в. 14.000
г. 140.000
       
Дрвеће веома често трпи велику штету од киселих киша. Који проценат дрвећа у Европи је претрпео негативне последице ове појаве?
а. 5
б. 10
в. 25
г. 35
       
Очекује се пораст емисија азотних оксида у Централној и Источној Европи услед раста транспорта и интензитета саобраћаја. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Највећи емитер азотних оксида и амонијака у Европи је:
а. Немачка
б. Русија
в. Украјина
г. Србија
       
Највећи емитер сумпор диоксида у Европи је:
а. Србија
б. Немачка
в. Пољска
г. Русија
       
Емисије сумпора у Европи углавном потичу из скандинавских земаља. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Шта је изазвало нестајање четинарских шума у планинским регионима Чешке Републике, Немачке, Пољске и Словачке?
а. Закисељавање земљишта
б. Високе концентрације озона
в. Високе концентрације сумпор диоксида
г. Све наведено
       
Висока киселост земљишта доводи до повећања концентрације одређених метала који штетно делују на микроорганизме који учествују у разлагању органског отпада. Тачно или нетачно?
а. Тачно
б. Нетачно
   
Који од наведених поступака не изазива закисељавање?
а. Промоција технологија које штеде енергију
б. Рационална употреба и пажљиво складиштење ђубрива
в. Раширенија употреба бицикала
г. Сви наведени поступци
       
Која од наведених мера може смањити емисије из аутомобила?
а. Промоција и развој електричних и хибридних возила
б. Уклањање сумпора из горива пре употребе
в. Инсталација каталитичких конвертора у моторна возила
г. Све наведене мере
       
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe