Земљишни ресури Републике Србије

Укупна површина територије Републике Србије износи 88.361 km2 и карактеришу је три територијалне целине са посебним обележјима: Војводина која је равничарска са 21.506 km2, средишњи део је равничарско-брдско-планински са 55.968 km2 и брдско-планинско-котлински део Косова и Метохије са 10.887 km2.

Према подацима из 2005. године удео пољопривредног земљишта у укупној територији Србије износи 59,5% (централна Србија – 54,7%, Војводина – 76,5%, Косово и Метохија – 50,8%).

Шуме и шумско земљиште простиру се на око 2,5 милиона хектара, што чини око 28% укупне површине Србије.

Насеља, индустријски комплекси и саобраћајни коридори заузимају око 8,7% територије Србије.

Земљишта у Србији су веома разнолика, од плодних равница на северу, кречних и базних земљишта на истоку, глиновитих земљишта на планинама и брдима на југо-истоку, до хумусно глиновитих, пешчаних, хумусно-силикатних, итд.

Педо-географски рејони
Основни типови земљишта
Загађење земљишта
Деградација земљишта
Институционални и законодавни оквир
Програмске активности

За више информација:

• Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, http://www.minpolj.gov.rs

• Министарство животне средине и просторног планирања, http://www.ekoplan.gov.rs

• Агенција за заштиту животне средине, http://www.sepa.gov.rs

• Институт за земљиште – Београд, http://www.soilinst.rs

• Еколошки атлас Београда, http://www.zdravlje.org.rs/ekoatlas/10a.htm

• Пројект рекултивације земљишта на површинском копу “Велики Кривељ” рудника бакра Бор, http://www.rtb.rs и http://www.sitzam.org.rs

• ЈП Термоелектране Никола Тесла/екологија, http://www.tentesla.com/index.php/ekologija.html

• НВО ЕкоФорум, http://www.ekoforum.org/htm/zemljiste.htm

• Еurореаn Ѕоil Вurеаu Nеtwоrk, http://www.eusoils.jrc.it

• СОRINЕ Lаnd Соvеr програм, http://www.reports.eea.europa.eu/СОR0-landcover

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe