Загађење ваздуха у Републици Србији

Нарушавање квалитета ваздуха у одређеним подручјима и градовима у Републици Србији последица је емисија СО2, х, ЅО2, чађи и честица. Погоршање квалитета ваздуха посебно је изражено у зимским условима без ветра и за време грејне сезоне. Главни извори загађења ваздуха су термоелектране, топлане, рафинерије нафте, хемијска индустрија, индивидуалне котларнице и сагоревање горива у домаћинствима, саобраћај, грађевинска индустрија, неодговарајуће складиштење сировина, депоније, итд. Главни узроци загађења су застареле технологије, непречишћавање димних гасова или ниска ефикасност постојећих филтера, лош квалитет горива, нерационално коришћење сировина и енергија, неадекватно складиштење и одлагање нуспродуката процеса сагоревања, лоше одржавање термоенергетских постројења, итд.

Укупна годишња штета услед загађења ваздуха у Републици Србији, креће се између 447 милиона ЕУР и 1,4 милијареде ЕУР, што представља од 1,8% до 5,5% бруто друштвеног производа.

Извори загађења
Институционални оквир
Праћење квалитета ваздуха
Законодавни оквир

За више информација:

• Министарство животне средине и просторног планирања http://www.еkoplan.gov.rs

• Агенција за заштиту животне средине http://www.sepa.gov.rs

• Републички хидрометеоролошки завод http://www.hidmet.gov.rs

• Републички институт за јавно здравље – Батут http://www.batut.org.rs

• Градски завод за јавно здравље – Београд http://www.zdravlje.org.rs/ekoatlas/08a.htm

• Светска метеоролошка организација – WМО http://www.wmo.ch

• Програм УН за животну средину – UNЕР http://www.unep.org

• Програм Глобални надзор атмосфере http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/gaw_home_en.html

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe