Загађивачи ваздуха

Хемијска једињења која се налазе у атмосфери сматрају се загађивачима ваздуха онда када се јављају у неуобичајено високим концентрацијама које проузрокују штету животној средини и људском здрављу.

Најраспрострањенији загађивачи ваздуха су ЅО2, х, СО, олово, суспендоване честице и VОСѕ.

Опасни загађивачи ваздуха су: метали и металоиди, као што су кадмијум, жива и арсен; минерална влакна која се могу удахнути, као што су азбест и стаклена микро-влакна; неоргански гасови, као што су флуориди, хлор, цијаниди и фозген; и органска једињења, као што су алдехиди, ароматични и полициклични ароматични угљоводоници, диоксини, итд.

Кликните на слике да видите који загађивачи се емитују из стационарних извора.

Здравствене последице загађења ваздуха

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe