Атмосфера

Атмосфера се састоји од неколико слојева ваздуха који обавијају планету Земљу.

Живот биљака и животиња зависи од гасова у атмосфери. Биљке користе СО2 за процес фотосинтеза, а као њен резултат ослобађају кисеоник. Животињама је – укључујући људска бића – кисеоник неопходан за живот, а при издисању испуштају СО2. Овај СО2 користе биљке, формирајући тако животни круг у биосфери.

Савремена индустријска активност, сагоревање фосилних горива, прерада отпада, интензивна пољопривреда и многе друге привредне активности изазивају загађење ваздуха. Загађење ваздуха је штетно за људе, као и за биљке, животиње и њихова природна станишта. Загађење ваздуха изазива промене у клими планете.

Дуго се веровало да се загађивачи испуштени у ваздух разређују до занемарљивих концентрација у атмосфери. Многобројна мерења су показала да је ово веровање не само нетачно, већ и обмањујуће.

Високе концентрације примарних загађивача могу да се јаве у подручјима емисија и њиховој непосредној околини. Скоро све велике честице се таложе локално. Локалне временске прилике су значајан фактор у одређивању краткорочних нивоа загађења. Међутим, локалне емисије могу да имају регионалне и глобалне последице. На пример, хлорфлуоругљеници (СFСѕ) који су емитовани са Земљине површине изазивају оштећења озонски омотач на висини од 20-30 километара, тј. у стратосфери.

© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe