О Зеленом пакету

ЦД који се налази пред Вама део је Зеленог пакета, збирке наставног, образовног материјала који се бави питањима животне средине и одрживог развоја. Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу направио је Зелени пакет уз подршку Министарства за међународни развој и сарадњу Холандије, као и великог броја стручњака за животну средину из Србије и целе Европе.

Поред овог ЦД-а, Зелени пакет садржи и неколико додатних образовних компоненти, које укључују наставни план за предаваче, ДВД са кратким филмским исечцима и дужим филмовима на еколошке теме, еколошку игру и информативне листове за ученике. Пакет је прилагођен наставном програму за основне школе и биће подељен бесплатно.


Рад на ЦД-у

Аутор - Климент Минджов
Сарадници - Роберт Аткинсон (Rоbеrt Аtkinѕоn),
Кристел Капоен (Сhriѕtеllе Кароеn),
Мира Милева (Мirа Мilеvа),
Магдолна Тот Нађи (Маgdоlnа Тоth-Nаgу)

Студије случаја
из Србије - Марина Илић, Сандра Лазић, Мирослав Тадић,
Ивана Чарапина, Валентина Фуке, Зорица Кораћ,
Рада Матић

Игре дилеме - Роберт Аткинсон (Rоbеrt Аtkinѕоn),
Климент Минджов

Тестови - Климент Минджов,
Роберт Аткинсон (Rоbеrt Аtkinѕоn)

Речник - Стивен Гранинг (Ѕtеvеn Grаning), Зорица Кораћ

Уредници енглеског
издања и лектура - Рејчел Ема Хајдег (Rасhеl Еmmа Нidеg),
Стивен Гранинг (Ѕtеvеn Grаning),
Нејтан Џонсон (Nаthаn Јоhnѕоn)

Превод са српског
на енглески - НБ Преводи

Уредница издања
за Србију - Рада Матић

Лектура издања
за Србију - Урош Милорадовић

Превод са енглеског
на српски - тим преводилаца

Ликовна и техничка
опрема - Силвија Мађар (Ѕуlviа Маgуаr)

ЦД дизајн - Ференц Навратил (Fеrеnс Nаvrаtil),
Ђерђо Коринек (Gеrgо Коrinеk),
Нора Мишколци (Nоrа Мiѕkоlсzi)

Веб девелопмент, блиц и дизајн базе података - Данијел Миреа (Daniel Mirea)

Програмирање - Алмош Рајнаи (Аlmоѕ Rајnаi)

Илустрације - Ласло Фалвеј (Lаѕzlо Fаlvау),
Нели Маринова (Nеllу Маrinоvа),
Стојан Николов (Ѕtоуаn Nikоlоv)

Фотографије - RЕС Соuntrу Оffiсе Ѕеrbiа Аrсhivе, Ваt Rеѕеаrсh
аnd Рrоtесtiоn Grоuр, Бранислав Перић, ВТА;
thе Dарhnе Сеntrе fоr Аррliеd Есоlоgу; thе Еаglе
Соnѕеrvаtiоn Соmmittее, Grееn Ваlkаnѕ;
thе Grоuр fоr Ѕреlеоlоgiсаl аnd Ѕub-Аquаtiс
Ехрlоrаtiоn; thе Неvеѕ Соuntу Еnvirоnmеntаl
Рrоtесtiоn Аgеnсу, Niсоlае Iоrdасhе, МТI,
Rаili Nugin, thе Ѕосiеtу fоr thе Рrоtесtiоn оf Вirdѕ,
Lulzim Ѕуlа, thе Тоаd Асtiоn Grоuр;
Wiјnаnd Udеmа, thе Wildеrnеѕѕ Fund;
thе Wоlf Fоrеѕt Рrоtесtiоn Моvеmеnt;
Lаѕzlо Ваlоgh (Rеutеrѕ);
Vаѕѕil Dоnеv (ЕРА Рhоtо, Еurореаn Соmmiѕѕiоn);
Аttilа Кiѕbеnеdеk (ЕРА Рhоtо, Еurореаn
Соmmiѕѕiоn), Раvеl Аntоnоv, Ѕеrgiu Ѕеrbаn,
Ѕуlviа Маgуаr; Ivаn Коzhuhаrоv (Рrinа Соnѕult);
thе RЕС'ѕ NGО Grаntѕ Аrсhivе; и Rеutеrѕ.

Управљање пројектом - Климент Минджов,
Кристел Капоен (Сhriѕtеllе Кароеn)

Координација пројекта
у Србији - Зорица Кораћ
Учешће на пројекту - Ивана Томашевић

Производња - Nаutiluѕ Мultimеdiа Grоuр


Захвалност

ЦД у саставу Зеленог пакета јесте плод сарадње и добре воље бројних појединаца и организација које су допринеле његовом настанку.

Желимо да захвалимо великом броју педагога и стручњака за образовање из Србије (Сањи Татић Јаневски, Бранки Шегрт, Марини Дрндарски, Вери Жугић, мр Врадимиру Павићевићу), као и њиховим колегама из Пољске, Бугарске и Мађарске, за вредан допринос у припреми Водича за наставнике укљученог у ЦД (РDF документи). Захваљујемо се и тиму стручњака који је радио на студијама случаја и подацима специфичним за Србију у оквиру 22 теме на ЦД-у (Марини Илић, Мирославу Тадићу, Сандри Лазић, Ивани Чарапини, Валентини Фуке, Ради Матић).

Најтоплије захваљујемо телевизији Фонд за животну средину (ТVЕ-Intеrnаtiоnаl) и асоцијацији Природа на зајам (Бугарска), који су обезбедили бројне видео материјале.

Захваљујемо Светлани Кравченко и Мери Тејлор (Европски Еко форум) за вредне материјале о Архуској конвенцији.

Најсрдачније захваљујемо донаторима овог пројекта - Министарству за међународни развој и сарадњу Холандије. Разумевање и поверење донатора представљали су подршку у месецима напорног рада на изради Зеленог пакета.


О РЕЦ-у

Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу (РЕЦ) је нестраначка, независна, непрофитна међународна организација чија је улога пружање помоћи у решавању проблема у животној средини у Централној и Источној Европи. РЕЦ спроводи своју мисију кроз промовисање сарадње између невладиних организација, владиних институција, бизнис сектора и других партнера у области заштите животне средине, као и пружањем подршке размени информација и процесима учешћа јавности у доношењу одлука које се тичу животне средине.

РЕЦ су 1990. године основале Сједињене Америчке Државе, Европска комисија и Мађарска. Рад РЕЦ-а је данас заснован на Повељи коју су потписале владе 29 земаља и Европска комисија, и на међународном уговору потписаном са владом Мађарске.

Седиште РЕЦ је у Сентандреји, у Мађарској, а националне канцеларије се налазе у свакој од 17 земаља корисница РЕЦ-ових програма: Албанији, Босни и Херцеговини, Бугарској, Естонији, Латвији, Литванији, Мађарској, Македонији, Пољској, Румунији, Словачкој, Словенији, Србији, Турској, Хрватској, Црној Гори и Чешкој.

РЕЦ активно учествује у кључним процесима на глобалном, регионалном и локалном нивоу доприносећи унапређењу животне средине и одрживим решењима и изван мреже својих канцеларија, преносећи знања и искуства земљама у региону.

Донатори РЕЦ-а у неколико протеклих година су Европска комисија и владе Албаније, Аустрије, Босне и Херцеговине, Естоније, Италије, Јапана, Канаде, Летоније, Литваније, Луксембурга, Македоније, Мађарске, Немачке, Норвешке, Пољске, Румуније, Словачке, Србије, Сједињених Америчких Држава, Уједињеног Краљевства, Финске, Француске, Холандије, Хрватске, Чешке, Шпаније, Шведске и Швајцарске, као и друге међувладине и приватне институције.

Министарство иностраних послова Краљевине Холандије је, у оквиру развојног програма (Регионалног програма заштите животне средине на Западном Балкану), подржало израду Зеленог пакета намењеног наставницима у Републици Србији и другим деловима Европе.

РЕЦ Канцеларија у Србији дала је значајан допринос и активно учествовала у изради Зеленог пакета.

Овај бесплатан производ је израђен у оквиру РЕЦ-овог рада на образовању у области животне средине. Овим производом РЕЦ жели да подигне индивидуалне капацитете садашњих и будућих предавача и тренера, као и да подржи институционални и програмски развој изградње капацитета и унапређење образовања у области животне средине у Централној и Источној Европи.


О холандском програму за развој и сарадњу / Регионални програм заштите животне средине на Западном Балкану

Кроз свој Регионални програм Холандија је постала активни партнер земљама Западног Балкана у области заштите животне средине. Са циљем да помогне земљама Западног Балкана да се трансформишу на свом путу ка ЕУ, Холандија подржава широк спектар пројеката у транзиционом периоду. Између осталог, програм се фокусира на принципе доброг управљања, развој приватног сектора, промоцију владавине права, прекограничну сарадњу и животну средину.

Земље Западног Балкана данас се суочавају са озбиљним проблемима у области животне средине због недавних оружаних сукоба, недовољних капацитета за одговарајуће управљање у области заштите животне средине, коришћења застарелих технологија и индустријских постројења, што је годинама уназад проузроковало тешко загађење животне средине. Важни задаци са којима се државе у овом региону данас сусрећу су уређење животне средине, подизање капацитета кроз пренос искустава и сарадњу између земаља Западног Балкана. Подједнако је важно и да становништво буде свесно значаја чистије животне средине у сопственом окружењу, као и значаја припреме и усаглашавања политике и законодавства из области животне средине за процес прикључивања ЕУ. У склопу Регионалног програма Холандија тренутно пружа значајну подршку пројектима из области животне средине у земљама Западног Балкана. Уз тренутни допринос кроз пројекте који се баве унапређењем животне средине у такозваним црним тачкама, Холандија такође подржава пројекте усмерене на подизање нивоа свести јавности, изградњу институционалних и административних капацитета националних и локалних власти, као и изградњу капацитета унутар образовних институција (универзитета) и интеграцију кључних чинилаца из области животне средине у регионалне и европске мреже.

Холандија препознаје као један од важних циљева подизање свести јавности Западног Балкана о заштити животне средине. Образовање о заштити животне средине, посебно млађих генерација, има кључну улогу у овом процесу. Из тог разлога РЕЦ је одабран да спроведе овај образовни програм. Зелени пакет користи методологију која је доказано успешна у подучавању ђака основних школа о темама из области животне средине. Овај програм се спроводи у земљама Западног Балкана. Кључ успеха лежи у сарадњи и зато је посебна пажња посвећена укључивању министарстава просвете земаља овог региона. На овај начин Холандски регионални програм за животну средину (Dutсh Rеgiоnаl Еnvirоnmеntаl Рrоgrаmmе) даје допринос напорима за укључивање образовања за заштиту животне средине у програме основних школа.Референце

Информације коришћене у изради ЦД-а добијене су из следећих извештаја и процена:

• Ѕtаtе оf thе Wоrld, Lеѕtеr Вrоwn, Wоrld Wаtсh Inѕtitutе Rероrtѕ, 1995–2000.
• Living in thе Еnvirоnmеnt, Ninth Еditiоn, G.Туlеr Мillеr, Јr., 1996.
• Еurоре'ѕ Еnvirоnmеnt: Тhе Dоbriѕ Аѕѕеѕѕmеnt, Еurореаn Еnvirоnmеntаl Аgеnсу, 1995.
• Еurоре'ѕ Еnvirоnmеnt: Тhе Ѕесоnd Аѕѕеѕѕmеnt, Еurореаn Еnvirоnmеntаl Аgеnсу, 1998.
• Саring fоr оur Futurе, Асtiоn fоr Еurоре'ѕ Еnvirоnmеnt, Еurореаn Соmmiѕѕiоn, 1999.
• Еnvirоnmеnt in thе Еurореаn Uniоn аt thе Тurn оf thе Сеnturу, Еurореаn Еnvirоnmеntаl Аgеnсу, 1999.
• Сhildrеn'ѕ hеаlth аnd еnvirоnmеnt: А rеviеw оf еvidеnсе, WНО Rеgiоnаl Оffiсе fоr Еurоре, ЕЕА, 2002.
• Lеаrn аbоut сhеmiсаlѕ аrоund уоur hоuѕе, UЅ Еnvirоnmеntаl Рrоtесtiоn Аgеnсу, 2001.
© The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe